ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE

KOMPLEKSOWYCH USŁUG W BUDYNKU

ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO NR 1

W REDZIE

Przedmiotem ogłoszenia jest zaproszenie do składania ofert na poniższe usługi

na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności zgodnej z zakresem przedmiotowego zamówienia;

2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia w obsłudze takiego obiektu lub podobnej placówki przynajmniej okres 3 lat.

Termin i sposób składania ofert:

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

2. Ofertę należy złożyć w terminie od 20.09.2023 r. do dnia 25.09.2023 r. do godz. 11.00

W formie elektronicznej na adres mailowy : sekretariat@sp4reda.pl w tytule „oferta świadczenia usługi”.

 

I. USŁUGA INFORMATYCZNA

1. kompleksowej obsługi oraz serwisowania 3 sieci LAN,

2. obsługa komputerów użytkowników zdalna i lokalna – 80 komp.,

3. obsługa sal informatycznych – 50 komp.;

4. obsługa serwerów, 2 komputery , (Active Directory, serwer aplikacji Progman, dostęp zdalny);

5. Serwis logowania oparty na serwerze LDAP (open Source);

6. wykonanie kopii zapasowej istotnych danych;

7. obsługa monitorów multimedialnych;

8. obsługa projektorów i tablic multimedialnych;

9. obsługa 40 szt. Tabletów;

10. obsługa urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek i skanerów;

11. usługi doradcze w zakresie doboru sprzętu komputerowego i oprogramowania;

12. zakup i dostarczanie sprzętu;

13. Bieżąca konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego;

II. USŁUGA DOTYCZĄCA NADZORU MONITORINGU.

1. kompleksowa obsługa techniczna monitoringu w szkole, ( sprawdzenie instalacji

i zamocowania wszystkich urządzeń, poprawności działania kamer, sprawdzenie zgodności

połączeń giętkich i zasilaczy, , sprawdzenie

poprawności działania głowicy obrotowej i jej sterownika, poprawności działania urządzenia

rejestrującego obraz z kamer i monitorów);

2. przeglądy 4 x w roku ( raz na kwartał);

3. czas reakcji na awarie;

III. USŁUGA P.POŻ

1. przeglądy techniczne oraz naprawy i napełnienia podręcznego sprzętu gaśniczego

co 12 m-cy;

2. badanie sieci hydrantowej wewnętrznej i zewnętrznej pod względem ciśnienia i wydajności

wody co 12 m-cy;

3. Próba ciśnieniowa węży hydrantowych na maksymalne ciśnienie robocze instalacji , suszenie i zwijanie węży co 5 lat;

4. właściwe oznakowanie dróg ewakuacyjnych.

5. Sprzęt zakwalifikowany do naprawy i napełnienia dostarczany i odbierany na koszt

wykonawcy

IV. USŁUGA BHP

Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP (raz na tydzień).

1. Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.

2. Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy (co najmniej raz w roku).

3. Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.

4. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków:

  1. przy pracy,
  2. w drodze do pracy i z pracy,
  3. uczniów będących pod opieką Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie,
  4. dzieci będących pod opieką Przedszkola nr 4 w Redzie

(czas przybycia pracownika służby bhp w razie wypadku na terenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Redzie: do 20 minut od momentu zgłoszenia wypadku).

5. Opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków.

6. Prowadzenie rejestrów i kompletowanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby.

7. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.

8. Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

9. Nadzór nad wykonaniem nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez zewnętrzne organy nadzoru nad warunkami pracy.

V. Inspektor Nadzoru:

1. prowadzenie KOB;

2. przegląd roczny obiektu w zakresie ogólnobudowlanym;

3. przegląd pięcioletni obiektu w zakresie ogólnobudowlanym;

4. przegląd placu zabaw 1 x w roku na wiosnę;

5. nadzór nad remontami;

6. sporządzenie kosztorysów inwestorskich.

VI. Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej:

1. pomiar natężenia oświetlenia podstawowego (502 punkty); 1 x w roku

2. pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego (104 punkty); 1 x w roku

3. pomiar rezystancji izolacji ( 460 obwodów) 1 x w roku

4. pomiary ochronne przeciwporażeniowe i odgromowe. 1 x 5lat

5. badanie inpedancji pętli zwarciowej 1 x 5 lat

6. Sprawdzenie zadziałania wyłącznika głównego. 1 x w roku.

VII. RODO

Świadczenie usługi Administratora Bezpieczeństwa Informacji / Inspektora Ochrony Danych, zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) („UODO”), w szczególności art. 36a ust. 2 UODO, oraz po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

VIII. KOMINIARZ: 

1. Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych , spalinowych i wentylacyjnych   –    649 szt.

 

KRYTERIA OCENY:

Przy ocenie ofert pod uwagę będą brane następujące kryteria:

Cena brutto wartości całego zamówienia – 100%

 

Termin i sposób składania ofert:

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

2. Ofertę należy złożyć w terminie od 20.09.2023 r. do dnia 25.09.2023 r. do godz. 10.00

w formie elektronicznej na adres mailowy : sekretariat@sp4reda.pl w tytule „oferta świadczenia usługi”.

 

Dokumenty przesłane drogą mailową powinny być podpisane przez Wykonawcę, a następnie zeskanowane w sposób zapewniający ich pełną czytelność.

 

Oferta powinna zawierać kalkulacje cenową przedstawioną w złotych w kwotach netto oraz brutto łącznie z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia, wraz z kosztami dojazdu do zamawiającego.

W celu zapewnienia porównywalności ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się (telefonicznie, e-mailowo) z Wykonawcami, których dokumenty będą wymagały uzupełnienia, wyjaśnienia lub doprecyzowania.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego oraz prawo do unieważnienia lub odwołania niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia ofertowego na każdym jego etapie, bez podania przyczyny, w całości lub w części. Modyfikacja treści zapytania ofertowego nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego przekazanie Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. W tym celu wykonawca powinien przesłać pytania na adres : sekretariat@sp4reda.pl z powołaniem się na nazwę postępowania.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej niż jednej oferty, w sposób inny niż określony w Zapytaniu ofertowym lub po terminie, spowoduje jej odrzucenie.

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty i opłaty niezbędne dla realizacji zamówienia wynikające wprost z zapytania jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy oraz należytą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności.

Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa, zgodnie z projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Jeżeli informacje i dokumenty zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy wskazać, że nie mogą być one udostępniane.

W przypadku utajnienia oferty Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.)

Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Wykonawcę jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół  Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Redzie, z siedzibą w Redzie 84-240 , przy ul. Łąkowej 36, tel. 58 738 64 00.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem mailowym: m.filipowski@filcon-inf.pl lub pisemnie na adres ul. Łąkowa 36, 84-240 Reda z dopiskiem  „IOD”.