Drodzy Rodzice!

Przypominamy, że do 11 kwietnia 2018 r. rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola nr 2 i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Redzie muszą złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 4 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Lista zakwalifikowanych nie jest równoznaczna z listą dzieci przyjętych.

Potwiedzenie woli przyjęcia

TERMINY I KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Działając na podstawie  art. 154 ust. 1 pkt 1., ust 3 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z pózn. zm.) Burmistrz Miasta Redy określił:

  • terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego  do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda
  • kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do nowo tworzonych publicznych przedszkoli zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż do dnia rozpoczęcia składania wniosków do ww. placówek.

Kryteria oraz dokumenty rekrutacja do klas pierwszych

Kryteria oraz dokumenty rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Terminy rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych

Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Zarządzenie Burmistrza Miasta Redy nr OK.3.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA PAŃSTWOWEGO NR 2 W REDZIE:

wniosek

oświadczenie – zamieszkanie, rodzeńswto, samotny rodzic, wielodzietność

oświadczenie – praca, podatki

ZGŁOSZENIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SP4 W REDZIE:

wniosek

oświadczenie – samotny rodzic, zamieszkanie, rodzeństwo, praca, podatki

ankieta

ZGŁOSZENIE DO KLASY PIERWSZEJ SP4 KANDYDATA Z OBWODU:

zgłoszenie – zamieszkanie

wzór zgłoszenia

sieć szkół – obwody

ankieta

ZGŁOSZENIE DO KLASY PIERWSZEJ SP4 KANDYDATA Z POZA OBWODU:

wniosek

oświadczenie – samotny rodzic, rodzeństwo. zamieszkanie, praca, podatki

ankieta

sieć szkół – obwody

 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH (kandydat z obwodu)

Informacja o rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych

Wzór zgłoszenia

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Potwierdzenie woli

Ankieta 

(do ankiety należy dołączyć dwie fotografie dziecka)

 

 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH (kandydat spoza obwodu)

Informacja o rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych dla kandydatów spoza obwodu wraz z odpowiednią liczbą punktów

Wzór wniosku

Wzór zgłoszenia

Oświadczenie rodziców

Potwierdzenie woli

Ankieta 

(do ankiety należy dołączyć dwie fotografie dziecka)

 

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH

Informacja o rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych wraz z określoną liczbą punktów

Wzór  wniosku

Wzór deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Oświadczenie rodziców

Ankieta

Potwierdzenie woli

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]