„Z ekologią na Ty”

„Z ekologią na Ty”

Klasy I na początku roku szkolnego rozpoczęły realizację Ogólnopolskiego Projektu ” Z ekologią na Ty”.

Projekt ten jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kierunki polityki oświatowe państwa na rok szkolny 2022/2023.

Celem projektu było:

– doskonalenie umiejętności w zakresie rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego,

– doskonalenie umiejętności samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych,
– kształtowanie umiejętności obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także formułowania wniosków i spostrzeżeń,

– rozwijanie umiejętności tworzenia relacji, współdziałania, współpracy oraz samodzielnej organizacji pracy w małych grupach, w tym organizacji pracy przy wykorzystaniu technologii.


Program „Z ekologią na Ty” cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci. Za nami realizacja wielu interesujących zadań, które sprawiły wiele radości naszym uczniom. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie możliwość kontynuacji przygody z programem.

Nauczyciele klas pierwszych