WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 1. posiadanie uprawnień do wykonywania działalności zgodnej z zakresem przedmiotowego zamówienia;

 2. posiadanie wiedzy i doświadczenia w obsłudze takiego obiektu lub podobnej placówki – okres przynajmniej 3 lat.

 

Przedmiotem ogłoszenia jest zaproszenie do składania ofert na poniższą usługę:

 

USŁUGA BHP:

PLANOWANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

począwszy od dnia zawarcia umowy do 31.05.2023 r.

 

Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP (raz na tydzień).

 1. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;

 2. sporządzanie i przedstawianie pracodawcy analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy (co najmniej raz w roku);

 3. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;

 4. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków: przy pracy, w drodze do pracy i z pracy, uczniów będących pod opieką Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie, dzieci będących pod opieką Przedszkola nr 4 w Redzie (czas przybycia pracownika służby BHP w razie wypadku na terenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Redzie: do 20 minut od momentu zgłoszenia wypadku);

 5. opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

 6. prowadzenie rejestrów i kompletowanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby;

 7. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;

 8. przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

 9. nadzór nad wykonaniem nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez zewnętrzne organy nadzoru nad warunkami pracy;

 10. czas reakcji na wezwanie.

 11. posiadanie uprawnień do wykonywania działalności zgodnej z zakresem przedmiotowego zamówienia;

 12. posiadanie wiedzy i doświadczenia w obsłudze takiego obiektu lub podobnej placówki – okres przynajmniej 3 lat.

 

 

Kryteria oceny:

 

Przy ocenie ofert pod uwagę będą brane następujące kryteria:

 1. Cena brutto wartości całego zamówienia – 100 %.

 

 

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

 

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

 2. Ofertę należy złożyć w terminie od 23.05.2022r. od godz. 8.00 do dnia 27.05.2022 r. do godz.10.00. w formie elektronicznej na adres mailowy: sekretariat@sp4reda.pl w tytule „oferta świadczenia usługi”. 

Dokumenty przesłane drogą mailową powinny być podpisane przez Wykonawcę, a następnie zeskanowane w sposób zapewniający ich pełną czytelność.

 

Oferta powinna zawierać kalkulacje cenową przedstawioną w złotych w kwotach netto oraz brutto łącznie z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia, wraz z kosztami dojazdu do zamawiającego.

W celu zapewnienia porównywalności ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się (telefonicznie, e-mailowo) z Wykonawcami, których dokumenty będą wymagały uzupełnienia, wyjaśnienia lub doprecyzowania.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego oraz prawo do unieważnienia lub odwołania niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia ofertowego na każdym jego etapie, bez podania przyczyny, w całości lub w części. Modyfikacja treści zapytania ofertowego nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego przekazanie Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. W tym celu wykonawca powinien przesłać pytania na adres : sekretariat@sp4reda.pl z powołaniem się na nazwę postępowania.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej niż jednej oferty, w sposób inny niż określony w Zapytaniu ofertowym lub po terminie, spowoduje jej odrzucenie.

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty i opłaty niezbędne dla realizacji zamówienia wynikające wprost z zapytania jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy oraz należytą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności.

Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa, zgodnie z projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Jeżeli informacje i dokumenty zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy wskazać, że nie mogą być one udostępniane.

W przypadku utajnienia oferty Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.)

Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Wykonawcę jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół  Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Redzie, z siedzibą w Redzie 84-240 , przy ul. Łąkowej 36, tel. 58 738 64 00.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem mailowym: m.filipowski@filcon-inf.pl lub pisemnie na adres ul. Łąkowa 36, 84-240 Reda z dopiskiem  „IOD”.