FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Biblioteka pracuje we wtorki i czwartki w godz. 10.00 – 12.00. Zaleceniem jest, aby uczniowie lektury i inne pozycje książkowe zwracali do biblioteki wraz z podręcznikami szkolnymi (harmonogram zostanie opracowany wkrótce).

 

Organizacja pracy biblioteki szkolnej

 1. Bibliotekarze powinni przebywać w bibliotece w maseczce i rękawiczkach. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.

 2. Ustawić przesłonę ochronną przy stanowiskach obsługi czytelników.

 3. Należy zachowywać bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m).

 4. W widocznym miejscu umieścić instrukcje dotyczące higieny rąk, dezynfekcji dłoni, sposobu zakładania i zdejmowania masek ochronnych.

 5. Przed wejściem do biblioteki umieścić informację o maksymalnej liczbie odwiedzających (1 osoba lub rodzic z dzieckiem), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece.

 6. Konieczne jest dostosowanie organizacji trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego (działania rekomendowane).

 7. W miarę możliwości zapewnić wietrzenie pomieszczeń.

 8. Wyznaczyć miejsce składowania oddawanych książek.

 9. Przestrzegać okresu kwarantanny przyjmowanych książek (3 doby).

 10. Regularnie dezynfekować używane powierzchnie.

 11. Dostosować godziny otwarcia biblioteki.

 12. Uniemożliwić użytkownikom wolny dostęp do czytelni, księgozbioru , komputerów i ksera.

 13. Użytkownicy wchodząc do biblioteki powinni mieć założone maseczki, a następnie dokładnie zdezynfekować ręce przy stanowisku ze środkami dezynfekującymi.

 14. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

 15. Szczegółowe zasady i terminy zwrotu podręczników zostaną przedstawione po ustaleniach z dyrektorem szkoły.