„Londyn kojarzy mi się z …”  – szkolny konkurs dla klas I – III, IV – V

„Londyn kojarzy mi się z …”  – szkolny konkurs dla klas I – III, IV – V

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

DLA KLAS I-III i IV-V szkoły podstawowej

pt. „Londyn kojarzy mi się z …” 

organizowanego przez

Szkołę Podstawową nr 4 im. płk K. Pruszkowskiego w Redzie

 

Cele Konkursu:
• przedstawienie oczyma dzieci walorów turystycznych, historycznych i kulturowych Wielkiej Brytanii i Londynu.
• poznawanie historii i dziedzictwa kulturowego Wielkiej Brytanii.
Regulamin Konkursu:
§1 Organizator
Organizatorem Konkursu językowo- plastycznego jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. płk. K. Pruszkowskiego w Redzie.
Nauczyciel odpowiedzialny za zorganizowanie konkursu to Pani Agnieszka Naczk- nauczyciel języka angielskiego.
§2 Czas trwania Konkursu
Konkurs rozpoczyna się 12 lutego, a kończy się 9 marca 2018 r.

§3 Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas I- III i klas IV-V Szkoły Podstawowej nr 4 Redzie.
2. Uczeń zamierzający uczestniczyć w Konkursie potwierdza to zgłaszając swoje uczestnictwo nauczycielom organizującym konkurs.
3. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik graficznych. Tematem prac powinny być ciekawe – pod względem historycznym, kulturowym, architektonicznym lub przyrodniczym – miejsca lub symbole Wielkiej Brytanii.
4. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w Internecie.
5. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.
§4 Termin i warunki dostarczenia prac
1. Prace należy dostarczyć osobiście do Pani Agnieszki Naczk, lub wychowawcy klasy IIID Pani Daneli Rompczyk do 9 marca 2018 roku.
2. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać Imię, Nazwisko, Tytuł pracy w języku angielskim i polskim. Forma dowolna wraz z pracami przestrzennymi.
3. Prace przechodzą na własność Organizatora.
§5 Zasady przyznawania nagród
Komisja w składzie : Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie, nauczyciel języka angielskiego pani Agnieszka Naczk oraz wychowawca klasy IIID Pani Daniela Rompczyk –do 23 marca 2018 roku wyłoni trzy zwycięskie prace.
1. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
3. Zdjęcia zwycięskich prac oraz nazwiska ich autorów zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.
4. Termin uroczystego wręczenia nagród zostanie wywieszony na tablicy informacyjnej szkoły.